Животът, който познаваме е изграден върху способността на човечеството да контролира енергията.

В момента сме изправени пред страничните ефекти от използването на изкопаеми горива - изменение на климата и замърсяване.


Светът
има нужда
от нов енергиен източник

89%
от глобалните CO2 емисии идват от изгарянето на фосилни горива.

80%

898%
от световната енергия се осигурява от невъзобновяеми източници - газ, нефт и въглища.
въглеродни емисии
+898%
За последния век въглеродните емисии нарастват с
1920
2020
3.5 МТ*
34.8 МТ*
Източник: Global Carbon Project *Милиарди тонове
Факти
цена на петрол
Цената на фосилните горива е нестабилна, влияе се от геополитически, икономически и политически фактори.

Не можем да влияем пряко върху нито един от тях. Невъзможно е и да предвидим бъдещата цена, наличност и акциз.

Източник: Yahoo Finance
Цена
Движение на цената на основните горива за периода 2000г - 2030г:
Европа има нужда от устойчива енергия!
ЕС предприе редица мерки за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаеми горива и ускоряване на зеления преход:

▶ Намаляването на емисиите от парникови газове с 55% до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

▶ Удвояване на съществуващия дял на възобновяема енергия в ЕС.

▶ Въвеждане на системи за търговия с емисии за индустриите, задължаваща компаниите да притежават разрешително за всеки тон въглероден диоксид, който отделят при производствените си дейности.

Регулация
въглища
изкопаеми горива
петрол
Основен инструмент за редуциране на въглеродните емисии е въвеждането на CO2 такси.

Те се изчисляват въз основа на количеството емисии на парникови газове, които се освобождават в атмосферата. Основният газ, който се използва за тези изчисления, е въглеродният диоксид (CO2)

Екипът ни разработи калкулатор, който позволява да пресметнете CO2 таксите си. Въвеждайки дневното потребление на съответното гориво, калкулаторът пресмята отделените емисии при изгарянето и съответната цена, която ще дължи предприятието.
Калкулатор
Гориво
Консумация
CO2 Емисии
0 тона
Цена
0 €

*Методологията и данните са заимствани от conversion-guidelines.pdf (eeagrants.gov.pt)
*Изчисленията са базирани върху средна цена на тон въглероден диоксид – 90 евро

Водородът може напълно да замени фосилните горива.
Най-разпространеният елемент във Вселената:
Решение
Може да се произвежда от възобновяеми източници на енергия.2.5
zero
Съдържа два пъти и половина повече енергия от природния газ на единица тегло.
Има нулев въглероден отпечатък, не подлежи на CO2 индексиране.
Универсален е – гориво, съхранение на енергия от ВЕИ, производство.
зелен водород
90%
от всички атоми са водород.
Технологии
Hydrogenera притежава технологичните решения, за да изпълни цялата верига – производството на водород, компресиране и съхранение, подаване в газопреносна мрежа или транспортиране до зарядни станции.

Калкулирайте персоналните нужди на Вашия бизнес и получете информация за възвръщаемост на инвестицията от наш търговски представител:
Количество водород в система за съхранение

Изчислете количеството водород в система за съхранение според обема, температурата и налягането

Bar
°C
Литри
H2 Плътност
0 кг/м3
Обща маса на системата
0 кг
Водородни еквиваленти на маса и обем

Преобразуване на маса и обем на водорода

Преобразувайте кг в м3

кг
Обем на Газа
(при 0 °C и 1 atm)
0 м3

Преобразувайте м3 в кг

м3
Маса на Газа

0 кг
hydrogenera лого
© 2023–2024 Всички права запазени за Hydrogenera.eu
Политика за бисквиткиПолитика за лични данниПравна информация

Дизайн: Enthusiasm